Nesmí obsahovat žádné známé lidské karcinogeny, mutageny a dermatogeny. Nesmí obsahovat látky, které způsobují nebo přispívají k vytváření skleníkových plynů, přízemního smogu nebo poškozování ozónové vrstvy . Produkt by měl mít pH mezi 4 a 9 a nesmí poškozovat kůži nebo mít korozivní vliv na neživé povrchy. Nesmí být dodávány v nádobách s použitím aerosolu anebo jiných hnacích látek, které poškozují ozonovou vrstvu. Nesmí obsahovat ropné a petrochemické směsí vůní . Nesmí obsahovat těžké kovy, které jsou toxické pro člověka, zvířata nebo životní prostředí. Nesmí obsahovat nebezpečné ropné destiláty . Neměl by být hořlavý za teploty nižší než 150 ° C . Nesmí obsahovat chlór, chlorovaná nebo brómovaná rozpouštědla. Nesmí obsahovat látky, které přetrvávají v lidských nebo zvířecích tkáních nebo v životním prostředí . Nesmí obsahovat těkavé organické látky (VOC) v množství překračujícím limity stanovené příslušnými normami k ochraně kvality ovzduší. Měl by být snadno biologicky rozložitelný do více než 90% do třiceti dnů a bez nutnosti odvádění do systému obecních odpadních vod. Jednotlivé složky produktu by měly být v maximální možné míře získávány z přírodních (rostlinných) zdrojů, případné anorganické složky musí být chemicky inertní. Pro velkoobchodní distribuci by měla být využívána maximálně koncentrovaná forma produktu. Výrobky by měly být schopné obejít se bez pomocí automatických systémů a být maximálně účinné pro ruční použití.